Ogłoszenie konkursu ofert – Sygn. SPPWGCH-271.1.2023

Chojnice, dnia 25 kwietnia 2023 roku

Sygn. SPPWGCH-271.1.2023

DYREKTOR
Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice
z siedzibą w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 9

działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku „o działalności leczniczej” (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku „o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych
(kody CPV: 85100000-0, 85121000-3, 85148000-8 oraz 85145000-7)
na rzecz pacjentów o poniżej wskazanych zakresach:
1) Badania laboratoryjne,
2) Badania mikrobiologiczne.

Umowa na świadczenie usług zostanie zawarta na okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Oferty muszą spełniać warunki wskazane w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. Z projektem umowy, Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz pozostałymi materiałami związanymi z konkursem można zapoznać się oraz pobrać ze strony internetowej https://przychodnia.gminachojnice.pl/przychodnia/przetargi/ lub biurze nr 024 Przychodni w Chojnicach.

Ofertę należy złożyć w biurze nr 024 Przychodni w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 9 na formularzu ofertowym udostępnionym przez Udzielającego Zamówienia w terminie do dnia 10 maja 2023 roku do godz. 12:00, w zaklejonej kopercie pod rygorem nieważności opisanej jak niżej:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych sygn. SPPWGCH-271.1.2023
– nie otwierać przed 10.05.2023 roku godz. 12:30”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2023 roku o godz. 12:30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia – biurze nr 024.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie przesłane do Oferentów drogą elektroniczną oraz zamieszczone na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Udzielającego Zamówienia.

Załączniki:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert;
2. Formularz ofertowy;
3. Formularz asortymentowo-cenowy;
4. Wzór umowy;
5. Harmonogram odbioru pobranego materiału;
6. Wykaz wykonanych badań;
7. Raport badań.

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Odpowiedzi na zadane pytania odnośnie postępowania SPPWGCH.271.1.2023

Załącznik:
1. Wyjaśnienia zadanych pytań. (z dnia 28.04.2023)

2. Wyjaśnienia zadanych pytań. (z dnia 04.05.2023)

3. Wyjaśnienia zadanych pytań. (z dnia 05.05.2023) 

4. Wyjaśnienia zadanych pytań. (z dnia 08.05.2023) 

5. Wyjaśnienia zadanych pytań. (z dnia 12.05.2023) 
      Zrzut pomieszczenia 
  

W związku z tym Zamawiający przedłuża termin składania ofert  do 19.05.2023 roku. Miejsce i godzina pozostają bez zmian.

 

—————————————————————————————————————————————————

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej
konkursu Sygn. SPPWGCH-271.1.2023
   
 1. Informacja o wyborze oferty Sygn. SPPWGCH-271.1.2023

 

Autor: Daniel Imianowski
Data publikacji: 23 czerwca 2023
Data aktualizacji: 23 czerwca 2023

Kontakt

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości chętnie na nie odpowiemy.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?