Dla pacjenta

  1. Home
  2. Dla pacjenta
  3. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z udzielaniem porad ambulatoryjnych
i specjalistycznych można składać osobiście u Dyrektora jednostki

na ul. Kościerskiej 9 w Chojnicach, gab. 021 (niski parter)

w każdy czwartek w godz. 14.00-15.00, tel. (052) 39 675 80

lub pisemnie na adres:

Dyrektor SPPWG Chojnice

ul. Kościerska 9

89-604 Chojnice

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ Wydział Spraw Świadczeniobiorców – Dział Skarg i Wniosków – osobiście – ul. Podwale Staromiejskie 69, godziny przyjmowania interesantów –  codziennie w godz. 8:00-15:45, telefonicznie pod numerem (58) 32-18-627, składanie za pośrednictwem faksu pod numerem –(58) 32-18-628; drogą elektroniczną na adres e-mail: pow@nfz-gdansk.pl; korespondencyjnie na adres: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

Delegatura Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk,
tel. (58) 32-18-540, faks.: (58) 32-18-506 codziennie w godz. 8:00-15:45

Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk,
tel. (58) 75-12-518, fax (58) 75-12-516 po wcześniejszym umówieniu spotkania

 

Zastępcy Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, tel. (58) 75-12-522, fax (58) 75-12-516 po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w dowolnej formie, w szczególności pisemnie lub ustnie. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec, że jego dane osobowe (imię, nazwisko
i adres), są podane tylko do wiadomości Funduszu (zastrzeżenie to jest wiążące).

Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby, za jej pisemną zgodą.

Skarga lub wniosek w formie pisemnej, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, pozostanie bez rozpatrzenia.

Rozpatrzenie zgłoszonych skarg i wniosków powinno się odbywać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia ich złożenia lub wpłynięcia. W przypadku nierozstrzygnięcia sprawy w tym terminie, skarżący lub wnioskodawca zostaje poinformowany o podjętych czynnościach zmierzających do rozpatrzenia skargi lub wniosku.

Jeżeli Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni, przekazuje je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym osobę, która złożyła skargę lub wniosek.

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej 
(80-204 Gdańsk, ul. Śniadeckich 33, tel. 58/524-32-00)

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
(80-147 Gdańsk, ul. Wyczółkowskiego 17 A, tel. 58/320-06-80)

 Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
(Pomorski Urząd Wojewódzki, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. 58/30-77-557)

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
(01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46);
bezpłatna infolinia czynna od godz. 9:00 do 21:00
od poniedziałku do piątku – 800-190-590, adres e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

 

Kontakt

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości chętnie na nie odpowiemy.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?